Nderoje komshiun dhe mysafirin

0
245

Nga Ebu Hurejre, radijall-llahu anhu, transmetohet se i Dërguari i All-llahut ka thënë:

“Kush e beson Allahun dhe ditën e Fundit, le të flasë mirë ose le të heshtë, dhe kush beson në Allahun dhe ditën e Fundit, le ta nderojë fqiun e tij dhe kush beson në Allahun dhe ditën e Fundit, le ta nderojë musafirin e tij.”

(Buhariu dhe Muslimi)