Kush janë sahabët që transmetuan më shumë hadithe

0
1664

Sahabët radijAllahu anhu që transmetuan me së shumti hadithe:

1-Ebu Hurejre radijAllahu anhu ka transmetuar 5374 hadithe;

2-AbdUllah ibën Umer radijAllahu anhuma ka transmetuar 2630 hadithe;

3-Enes ibën Malik ka transmetuar 2286 hadithe;

4-Aishja radijAllahu anha ka transmetuar 2210 hadithe;

5-AbdUllah ibën Abbas radijAllahu anhu ka transmetuar 1660 hadithe;

6-Xhabir ibën Abdil-Lah radijAllahu anhu ka transmetuar 1540 hadithe;

7-Ebu Seid elHudrij radijAllahu anhu ka transmetuar 1170 hadithe;

8-AbdUllah ibën Amër ibnul-Aas radijAllahu anhu ka transmetuar 700 hadithe;

9-Umer ibnul-Hatab radijAllahu anhu ka transmetuar 537 hadithe;

10-Alij ibën Ebi Talib radijAllahu anhu ka transmetuar 536 hadithe.