Kini kujdes nga keto 3 hadithe të dobëta

0
1015

1- “Abdurrahman bin Aufi do te hyje ne xhenet këmbadorazi”. [Ky hadith eshte i trilluar, per me teper shih El Menar el Munijf te Ibn Kajjim el Xheuzijes fq 306 si dhe El Feuaid el Mexhmuah te Sheukanit me nr 1184].

2- “Te dhenit pas dunjase, eshte kreu i te gjitha gabimeve.” [Hadith i trilluar, per me teper shih Ehadith el Kusas te ibn Tejmijes fq 7 si dhe Esrar el Merfuah 1/163, dhe Tedhkiratu el Meuduat me nr 173].

3- “Kush e prish abdesin dhe nuk mer perseri (abdes) ai nuk me ka respektuar.” [San’ani ka thene: Ky hadith eshte i trilluar, per me teper shih El Meduat me nr 53 dhe Vargu i haditheve te dobeta dhe te trilluara te shejh Albanit me nr 44].