Duaji xhamitё dhe falu nё to

0
1872

Duaji xhamitё dhe falu nё to
Ka thёnё Profeti alejhi selam:
“ Xhamia ёshtё shtёpia e ҫdo tё devotshmi dhe Allahu garanton pёr ҫdokёnd qё e ka xhaminё si shtёpi tё tij, me mёshirё dhe kalim nё Sirat pёr tek kёnaqёsia e Allahut, pёr tek Xheneti.”
Saktёsoi Albani nё Sahih Et tergib, nr.330
Ka thёnё Profeti alejhi selam:
“ Ҫdo musliman qё ёshtё shkon shpesh nё xhami pёr namaz dhe dhikёr, Allahu gёzohet me tё , ashtu siҫ gёzohen njerёzit kur kthehet tek ata dikush qё u ka munguar atyre.”
Sahih El musned, nr 1268
Saktёsoi El Uadij
Ka thёnё Profeti alejhi selam:
“ Xhamitё kanё njerёz qё janё si shtylla pёr to dhe melaiket qёndrojnё me ta. Kur mungojnё ata ( engjёjt ) i kёrkojnё, kur sёmuren i vizitojnё dhe kur janё tё nevojshёm i ndihmojnё.”, pastaj tha: “ Ai qё qёndron nё xhami ka tre cilёsi: pёrfiton njё vёlla nё fe, ose dёgjon njё fjalё tё menҫur, ose pret mёshirё.”

Saktёsoi Albani nё Saihih Et tergib, nr. 329