Cfarë duhet të thuash kur futesh brenda në shtëpi?

0
1905

Muhammedi alejhisselam thotë: ” Kur të hyjë njeriu në shtëpinë e tij le të thotë:

ALL-LLAHUMME INNI ESELUKE HAJREL MEVLEXHI VE HAJREL MAHREXHI,
BISMIL-LAHI VELEXHNA VE BISMIL-LAHI HAREXHNA
VE `ALALL-LLAHI RABBINA TEVEKKELNA

” O All-llahu jonë, të lusim që hyrja jonë të jetë e mirë dhe dalja jonë të jetë e mirë. Me emër të All-llahut hymë dhe me emër të All-llahut dalim, dhe në Të, që është Zoti ynë, mbështetemi”] Ebu Davudi