Brengat dhe vështirësitë e jetës.

0
843

Brengat dhe vështirësitë e jetës.

Në lidhje me këtë, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë:

“Çfarëdo që e godet besimtarin, qoftë lodhje pikëllim, brengë, mundim apo sëmundje, madje edhe gjembi që e shpon, me to Allahu ia shlyen gjynahet.”

E transmeton Buhariu në “Sahihun” e tij me nr. 5642 nga hadithet e Ebu Hurejrës. E kanë transmetuar edhe të tjerë përveç tij.