Bajrami dhe xhumaja në të njëjtën ditë

Bajrami dhe xhumaja në të njëjtën ditë

Nëse xhumaja dhe Bajrami përkojnë në të njëjtën ditë, nuk është më obligim xhumaja dhe në vend të saj falet vetëm namazi i ylesë.
Ebu Hurejra përcjell se Profeti (salallahu alejhi ue selem) ka thënë:
“U mblodhën në këtë ditë dy festa. Kush dëshiron (le ta dijë se), namazi i Bajramit i mjafton atij dhe ne do të jemi të mbledhur (për namazin e xhumasë).” 
Ebu Daudi, Ibn Maxhe dhe e saktesoi Albani
Nga Ata bin ebi Rabahu përcillet: “Ibn Zubejri fali me ne namazin e Bajramit në ditën e xhuma, në fillim të saj. Kur shkuam për të falur xhumanë, ai nuk erdhi me ne dhe u falëm veç e veç. Kur erdhi Ibn Abasi nga Taifi, i treguam për këtë dhe ai tha: ‘E realizoi sunetin.’”
Ebu Daudi dhe hadithi eshte i sakte

Read Previous

Numri i rekateve dhe tekbireve të namazit te Bajramit

Read Next

Duaja pas mbarimit të abdesit