A mund të flesh kur je xhunub

Nga Abdullah bin Umer transmetohet se Umer bin el-Khatabi radijAllahu anhu tha: O i Derguari i Allahut! A (mund) te fleje ndonjeri nga ne duke qene xhunub?

Tha: “Po, nese ndonjeri nga ju merr abdes, atehere le te fleje duke qene xhunub.”
Nxjerrja e hadithit:
Buhariu (287) dhe Muslimi (306)

Tema e hadithit:
Sqarimi gjykimit i fjetjes se njeriut xhunub

Dobite e hadithit:
1. Kujdesi sahabeve per te pyetur ne lidhje me gjerat e nevojshme.
2. Lejimi i fjetjes gjume te personit xhunub nese merr abdes.
3. Me e plota eshte qe ai mos te fleje derisa te marr gusul (lahet ne teresi).
Shejh Iben Uthejmini (Allahu e meshirofte!)

Sherh Umdetil Ahkam
Perkhteu: Unejs Sheme

Read Previous

Mos i privo veshët e tu nga dëgjimi i Kur’anit!

Read Next

3 ditët e agjërimit në çdo muaj