4 gjërat që Profeti alejhi selam nuk i linte kurrë

Hafsa, radijAllahu anha, transmeton se i dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, katër gjëra nuk i linte kurrë;
1. Agjërimin e ashurës(ditë së dhjetë të muajit Muharrem)
2. Agjërimin e dhjetë ditëve të para të muajit Dhulhixhe
3. Agjërimin e tre ditëve të çdo muaji dhe
4. Faljen e dy rekateve para sabahut.”

(Ahmedi, Ebu Davudi, Nesaiu)

You may also like...