10 shenjat e medha të Kiametit

0
3478

Përcillet nga Hudhejfe bin Usejd El-Gifarij se Profeti alejhi selam ka thënë:
“ Kiameti nuk do të ndodhë pa parë ju më parë dhjetë shenja:

lindja e Diellit nga perëndimi i tij,

tymi,

dalja e Je’xhuxheve dhe Ma’xhuxheve,

ardhja e Isait,

birit të Merjemes alejhi selam,

Dexhali,

tre çarjet e mëdha të tokës, një në lindje, një në perëndim dhe një në gadishullin arabik,

zjarri që do të shfaqet në And që i shtynë njerëzit,

apo i grumbullon ata në vendmbledhejn e tyre dhe i shoqëron ata kudo, në gjumin dhe kotjen e tyre.”

Ahmedi, Muslimi, Ebu Daudi, Tirmidhiu, Nesaiu dhe Ibn Maxhe