Është i pëlqyeshëm pastrimi i gojës me misvak para leximit të Kur’anit

Besimtarët për të treguar respekt apo edukatë me Librin e Allahut, para leximit të Kur’anit, le ta pastrojnë gojën me miswak ose me çdo gjë tjetër që përdoret për pastrimin e saj, sepse kjo gjë është treguese e edukatës dhe respektimit të Librit të Allahut.

Hudhejfe, radijAllahu anhu, transmeton se kur Profeti, alejhi selam, ngrihej për namaz nate, pastronte gojën me miswak. (Buhariu, Muslimi)

Normat e sjelljes në Islam – Fuad ibn Abdul Aziz esh Shehlub

Read Previous

Morali që duhet të ketë çdo njeri

Read Next

Mëkati që bëhet para syve të fëmijëve, a konsiderohet i hapur dhe publik?