Falja e namazit të Xhumasë fal mëkatet

0
938

Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem ka thënë:

“Xhumaja është kefaret (shlyen mëkatet) në mes të saj dhe të xhumasë që vjen duke shtuar edhe tre ditë më tepër.

Kjo është për shkak se Allahu azze ve xhel-le thotë: Kush bën një vepër të mirë ka shpërblim dhjetëfishin e saj.”

(Transmeton Taberani, ndërsa Albani e bëri hasen)

Po ashtu ka thënë:

“Pesë kohët e namazit, xhumaja deri në xhuma, ramazani deri në ramazan, shlyejnë mëkatet e vogla që bëhen në ndërmjet tyre nëse iu largohesh mëkateve të mëdha.”

(Transmeton Muslimi)