14 sunete te dites se xhuma

0
719

Larja/gusuli Parfumosja. Veshja e rrobave te bukura sipas dakortesise (Iben Kudame). Perdorimi misvakut. Shkuarja heret ne xhami (kjo eshte fjala e xhumhureve). Shkuarja ne kembe dhe jo i hipur mbi mjete (imam Neveviu) Shkuarja me qetesi.

Shtimi i salavateve per Profetin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.
Leximi i sures El-Kehf. Falja e namazit vullnetar derisa te dale imami per te mbajtur hutben (shejh Albani).

Qendrimi prane imamit sipas dakortesise (imam Neveviu).
Drejtimi nga hatibi gjate hutbes (eshte sunet i harruar, shejh Albani).Falja e suneteve -pas farzit te xhumase- ne shtepi.

Shfrytezimi i kohes ku pranohet lutja (ora e fundit e ikindise, shejh Albani).

Unesj Sheme