10 risitë që bëhen ditën e xhuma

0
1000

Risitë që bëhen ditën e xhuma

1. Marrja e kësaj dite si ditë pushimi.

2. “Zbukurimi” në këtë ditë me disa mëkate si rruajtja e mjekrës.

3. Falja e suneteve para xhumasë. “El-Medkhal” (2/239)

4. Preokupimi i imamit me lutje kur ngjitet në minber. “El-Baith” (64)

5. Thirrja e ezanit të dytë brenda në xhami kur imami gjendet mbi minber. “El-Itisam” (2/207-208)

6. Lënia nga ana e hatibëve të “hutbeh el-haxheh”. Ajo është “inel hamdulilah nahmeduhu ue nesteinuhu ue nestagfiruh…”

7. Bërja e lutjes duke ngritur duart nga xhemati kur imami ulet mes dy hutbeve.

8. Mosfalja e dy rekate kur futesh ne xhami (tehijetul-mesxhid) në kohën kur imami mban hutben. “El-Medkhal” (5/69)

9. Ngritja e duarve nga ana hatibit kur bën lutje gjatë kohës që është në minber (përjashto rastin e lutjes për kërkimin e rënies së shiut).

10. Falja e namazit të drekës pas namazit të xhumasë. “El-Islahul-Mesaxhid” (49-53)