55 shenjat e vogla të Kijametit

0
14770

55 shenjat e vogla të Kijametit, të cilat janë:

1- Dërgimi i Profetit alejhi selam

2- Vdekja e tij.

3- Çlirimi i Shtëpisë së Shenjtë (Kudsit).

4- Murtaja Amuas (sëmundje epidemike).

5- Shtimi i pasurisë, saqë askush nuk ka nevojë për lëmoshë.

6- Shfaqja e fitneve (sprovave) .

7- Shfaqja e pretenduesve të profecisë.

8- Përhapja e rendit dhe e sigurisë.

9- Shfaqja e zjarrit të Hixhazit.

10-Shpërdorimi i amanetit.

11- Pakësimi i diturisë dhe përhapja e injorancës.

13- Policët e shumtë dhe ndihmësit e tiranëve (zullumqarëve).

14- Përhapja e kurvёrisё (imoralitetit).

15- Përhapja e kamatës.

16- Shfaqja e veglave muzikore dhe konsiderimi i tyre hallall (të lejuara).

17- Shtimi i pirjes së alkolit dhe konsiderimi i tij hallall.

18- Zbukurimi i xhamive dhe krekosja me to.

19- Garimi për ndërtesa të larta.

20- Të lindi robëresha zonjën e saj.

21- Vrasjet e shumta.

22- Afrimi i kohës.

23- Afrimi i tregjeve.

24- Shfaqja e shirkut në këtë umet.

25- Shfaqja e sjelljeve tё pahijshme, shkëputja e lidhjeve farefisnore dhe fqinjësia e keqe.

26- Rinimi i pleqve.

27- Shtimi i kopracisë.

28- Shtimi i tregtisë.

29- Shtimi i tërmeteve.

30- Shfaqja e fundosjeve të tokës, shdërrimi i paraqitjes dhe akuzimi për imoralitet.

31- Zhdukja e njerëzve të mirë.

32- Ngritja lart e njerëzve të ulët.

33- Dhënia e përshëndetjes vetëm për të njohurit.

34- Kërkimi i dijes tek të vegjlit.

35- Shfaqja e të veshurave të zhveshura.

36- Ëndrrat e sakta të besimtarit.

37- Përhapja dhe shtimi i shkrimit.

38- Neglizhimi ndaj punëve të pëlqyeshme për të cilat nxit Islami.

39- Fryrja e hilalit (hëna e re kur lind në fillim të muajit).

40- Shtimi i gënjeshtrës dhe mosinteresimi për saktësinë e fjalëve të përhapura.

41- Shtimi i dëshmisë së rreme dhe fshehja e dëshmisë së saktë.

42- Shtimi i grave dhe pakësimi i burrave.

43- Shtimi i vdekjeve të papritura.

44- Shfaqja e mohimit të njëri-tjetrit midis njerëzve.

45- Rikthimi i tokës arabe në kullota e lumenj.

46- Shtimi i shiut dhe pakësimi i bimësisë.

47- Lumi Eufrat zbulon një mal prej ari.
48- Kafshët e egra dhe sendet u flasin njerëzve.

49- Dëshirimi i vdekjes për shkak të sprovave të mëdha.

50- Numri i madh i romakëve dhe lufta e tyre kundër muslimanëve.

51- Çlirimi i Kostandinonopojës.

52- Dalja e Kahtanit.

53- Medina nxjerr jashtë saj njerëzit e këqinj dhe pastaj shkatërrohet.

54- Dёrbimi i një ere tё mirё e cila merr shpirtrat e besimtarëve.

55- Përdhosja e Shtëpisë së Shenjtë dhe rrënimi i Qabes.