3 Shkaqet që njerëzit do të hyjnë në Xhehenem

0
771

Njerëzit hyjnë në zjarr për tre shkaqe kryesore!

Ibnul Kajim rahimehullah ka thënë:

“Njerëzit hyjnë në zjarr për tre shkaqe kryesore:

1) nëpërmjet portës së dyshimeve në fe;

2) nëpërmjet portës së epsheve dhe tekave, që e shtyjnë t`i japë përparësi tekës së tij kundrejt bindjes dhe kënaqësisë së Zotit;

3) nëpërmjet portës së zemërimit, e cila shkakton padrejtësi dhe tejkalim të kufijve ndaj krijesave”