Data e vdekjes së njerëzve të mëdhej të Islamit pas Muhamedit alejhi-selam

0
1260

Data e vdekjes së njerëzve të mëdhej të Islamit pas Muhamedit alejhi-selam:sipas kalendarit HIXHRI(2015-1436)

Ebu Bekr Esidiku-13 hixhri.
Omer bin Hatab-23 hixhri.
Othman bin Afani-35 hixhri.
Ali bin Ebi Talib-40 hixhri.
Aishe bintu Ebu Bekr-57 hixhri.
Ibn Abasi-68 hixhri.
Ibn Omer-73 hixhri.
Seid bin Musejeb-94 hixhri.
Omer bin Abdulaziz-101 hixhri.
Hasen Elbasri-110 hixhri.
Imam Ebu Hanife-150 hixhri.
Imam Malik bin Enes-179 hixhri.
Imam Shafiu-204 hixhri.
Ibn Rahavejhi-238 hixhri.
Imam Ahmedi-241 hixhri.
Ahmed bin Seid Ederimi-253 hixhri.
Abdullah bin Abdurrahman Ederimi-255 hixhri.
Imam Buhari-256 hixhri.
Imam Muslimi-261 hixhri.
Imam ibn Maxhe-273 hixhri.
Imam Ebu Davudi-275 hixhri.
Imam Tirmidhiu-279 hixhri.
Othman bin Seid Ederimi-280 hixhri.
Imam Enesaiu-303 hixhri.
Ibn Xherir Etaberi-310 hixhri.
Ibn Huzejme-311 hixhri.
Ibn Hibani-354 hixhri.
Darekutni-385 hixhri.
Imam Elhakim-405 hixhri.
Ibn Hazmi-456 hixhri.
Elbejhekiu-458 hixhri.
Ibn Abdulberr-463 hixhri.
Hatib Elbagdadi-463 hixhri.
Ibn Elarabi-543 hixhri.
Ibn Rushdi-595 hixhri.
Ibn Xhewzi-597 hixhri.
Imam Kurtubiu-671 hixhri.
Imam Neveviu-676 hixhri.
Shejh El-Islam Ibn Tejmije-728 hixhri.
Imam Dhehebiu-748 hixhri.
Ibn Kajimi-751 hixhri.
Ibn Kethiri-774 hixhri.
Ibn Rexhepi-795 hixhri.
Ibn Haxher Elaskalani-852 hixhri.
Imam Sujuti-911 hixhri.
El emir Esanëani-1182 hixhri.
Muhamed bin Abdulvehabi-1206 hixhri.
Eshewkani-1250 hixhri.
El-Elusi-1342 hixhri.
Ibn Sadi-1376 hixhri.
Eshenkiti-1393 hixhri.
Shejh Bin Bazi-1420 hixhri.
Shejh Albani-1420 hixhri.
Shejh Uthejmini-1421 hixhri.

Hoxhë Ruzhdi Buzuku.