Category: TEUHID

Disa prej Melaikeve

Besojmë në melaiket e Allahut dhe ato janë ashtu siç thotë Allahu i Lartësuar: “E ata thanë: “I Gjithëmëshirshmi ka fëmijë!” Larg saj qoftë madhëria...

Çfarë janë engjëjt?

Besimi i drejtë për engjëjt Besojmë se ata i përkasin botës së fshehtë, të padukshme edhe pse ndonjëherë mund të shfaqen. Janë të urdhëruar nga...

Rregulla në teuhid

Rregulla në teuhid Rregulli i dytë: Asnjëherë nuk mund të jenë bashkë njëkohësisht imani obligues që të shpëton nga Zjarri me kufrin dhe shirkun e...