A duhet te jesh supersticioz?

A duhet te jesh supersticioz?

Shejkh Muhamed ibn Salih el Uthejmin, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Nuk i lejohet njeriut të jetë supersticioz (te besojë në bestytni) në lidhje me ditët (p.sh.: thotë se filan dita është ters, andaj nuk…

Read More
Teuhidi rububije (Njësimi i Allahut në veprat e posaçme të Tij).

Teuhidi rububije (Njësimi i Allahut në veprat e posaçme të Tij).

Kjo do të thotë ta njësosh Allahun (s.u.t.) për sa u përket çështjeve të krijimit, zotërimit dhe përkujdesjes ndaj krijesave. Ta njësosh Allahun në çështjet e krijimit do të thotë të besosh se nuk ka…

Read More

Gjynahet bëhen shkak i shkatërrimit në këtë botë dhe në botën tjetër

Pasojë e gjynaheve është edhe fakti se ato tërheqin pas vetes lëndën e shkatërrimit të njeriut në këtë botë dhe në tjetrën, sepse gjynahet janë një sëmundje, e cila nëse merr pushtetin vetëm vret, ashtu…

Read More
Cili është argumenti se Muhamedi alejhi selam është i dërguari i Zotit?

Cili është argumenti se Muhamedi alejhi selam është i dërguari i Zotit?

Pyetje: Cili është argumenti se Muhamedi a.s. është i dërguari i Zotit? Përgjigje: Fjala e Allahut: “Tashmë ju ka ardhur një i dërguar (Muhamedi) nga gjiri juaj. Atij i vjen rëndë për vuajtjet tuaja, dëshiron…

Read More
Sa janë shtyllat e Islamit?

Sa janë shtyllat e Islamit?

Pyetje: Sa janë shtyllat e Islamit? Përgjigje: Shtyllat e Islamit janë pesë: dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Tij; falja e namazit;…

Read More
Njësimi i Allahut në adhurim

Njësimi i Allahut në adhurim

Teuhidi uluhije (Njësimi i Allahut në adhurim). Quhet ndryshe edhe teuhid ibadeh. Duke e parë në dy këndvështrime: nëse merret parasysh faktin se ai i kushtohet Allahut quhet teuhid uluhije; e nëse merret parasysh faktin…

Read More
Njësimi i Allahut në veprat e posaçme të Tij

Njësimi i Allahut në veprat e posaçme të Tij

Teuhidi rububije (Njësimi i Allahut në veprat e posaçme të Tij). Kjo do të thotë ta njësosh Allahun (s.u.t.) për sa u përket çështjeve të krijimit, zotërimit dhe përkujdesjes ndaj krijesave. Ta njësosh Allahun në…

Read More
Kur gabimet kthehen në adhurim?

Kur gabimet kthehen në adhurim?

Pyetje: Cili është argumenti se kthimi me pendim te Zoti është adhurim? Përgjigje: Fjala e Allahut xh.sh.: “Kthehuni me pendim te Zoti juaj dhe nënshtrojuni Atij…”. (Ez-Zumer, 54) Pyetje: Cili është argumenti se kërkimi i…

Read More
Ç’është adhurimi?

Ç’është adhurimi?

Pyetje: Ç’është adhurimi (ibadeti)? Përgjigje: Adhurimi (ibadeti) është kulmi i përunjësisë dhe i nënshtrimit, i dashurisë dhe i besnikërisë ndaj të cilit e bën. Me fjalë të tjera, adhurimi është përmbledhës i të gjitha bindjeve,…

Read More
Ç’do të thotë besimi se Zoti është një ?

Ç’do të thotë besimi se Zoti është një ?

Pyetje: Ç’do të thotë besimi se Zoti është një e i pashoq në veprat e Tij (Rab). Përgjigje: Të besosh Zotin si Krijues dhe Sundues të gjithçkaje dhe si rregulluesin e vetëm të punëve të…

Read More
Kush është Zoti yt?

Kush është Zoti yt?

Pyetje: Kush është Zoti yt? Përgjigje: Zoti im është Allahu që me mirësinë e Tij më ka krijuar dhe kujdeset për mua dhe mbarë gjithësinë. Ai është i adhuruari im, nuk kam të adhuruar tjetër…

Read More