Category: TEUHID

Sa janë shtyllat e Islamit?

Pyetje: Sa janë shtyllat e Islamit? Përgjigje: Shtyllat e Islamit janë pesë: dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe...

Njësimi i Allahut në adhurim

Teuhidi uluhije (Njësimi i Allahut në adhurim). Quhet ndryshe edhe teuhid ibadeh. Duke e parë në dy këndvështrime: nëse merret parasysh faktin se ai i...

Kur gabimet kthehen në adhurim?

Pyetje: Cili është argumenti se kthimi me pendim te Zoti është adhurim? Përgjigje: Fjala e Allahut xh.sh.: “Kthehuni me pendim te Zoti juaj dhe nënshtrojuni...

Ç’është adhurimi?

Pyetje: Ç’është adhurimi (ibadeti)? Përgjigje: Adhurimi (ibadeti) është kulmi i përunjësisë dhe i nënshtrimit, i dashurisë dhe i besnikërisë ndaj të cilit e bën. Me...

Kush është Zoti yt?

Pyetje: Kush është Zoti yt? Përgjigje: Zoti im është Allahu që me mirësinë e Tij më ka krijuar dhe kujdeset për mua dhe mbarë gjithësinë....