1. Home
 2. RESPEKTI NDAJ PRINDERVE

Category: RESPEKTI NDAJ PRINDERVE

  Mosrespektimi i prindërve është mëkat i madh

  Mosrespektimi i prindërve është mëkat i madh

  Allahu i Madhëruar ka thënë: “Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër përveç Tij dhe të silleni në mënyrë sa më të mirë me prindërit. Nëse njërin prej tyre, ose…

  Sjellja e mirë me prindërit te lehteson rrugen per ne Xhenet

  Sjellja e mirë me prindërit te lehteson rrugen per ne Xhenet

  Allahu i Madhëruar thotë: “Adhurojeni Allahun, mos i shoqëroni Atij asgjë dhe me prindërit silluni mirë” En-nisa: 36 Profeti alejhi selam ka thënë “I nënçmuar, i nënçmuar”. Thanë: Kush o i Derguari I Allahut? Tha:…

  Nuk di ndonjë vepër që të afrojë me shumë te Allahu sesa respektimi i nënës.

  Nuk di ndonjë vepër që të afrojë me shumë te Allahu sesa respektimi i nënës.

  Muavije bin Hejda ka thënë: “E kam pyetur Pejgamberin e Allahut se kujt duhet t’i bëj mirësjellje?” Ai më tha: ‘Nënës tënde.’ E pyeta: ‘Pastaj?’Ai u përgjigj:’Nënës tënde.’Përsëri e pyeta: Pas kësaj?’Ai ma ktheu:’Nënës tënde.’I…

  Respektimi i prindërve është shkak për hyrje në Xhennet.

  Respektimi i prindërve është shkak për hyrje në Xhennet.

  Transmeton Ebu Darda r.a. se e ka degjuar Pejgamberin alejhi selam duke thene: “Prinderit jane dera e mesme e Xhennetit, pra nese deshiron humbe ate dere ose fitoje ate.” Tirmidhiu, dhe ka thene se hadithi…

  Respektimi i prindërve është shkak për hyrje në Xhennet.

  Respektimi i prindërve është shkak për hyrje në Xhennet.

  Transmeton Ebu Darda r.a. se e ka degjuar Pejgamberin alejhi selam duke thene: “Prinderit jane dera e mesme e Xhennetit, pra nese deshiron humbe ate dere ose fitoje ate.” Tirmidhiu, dhe ka thene se hadithi…