Lutja kur hyjmë në shtëpi

Lutja kur hyjmë në shtëpi

DHIKRI KUR HYJMË NË SHTËPI: Profeti Lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të thote:Kur burri hyn në shtëpi, le te thote: انبر الل ىلعو ،انجرخ الل مسبو ،انجلو الل مسب انلكوت Bismil-lâhi uelexh’nâ, ue…

Read More
Duaja pas mbarimit të abdesit

Duaja pas mbarimit të abdesit

DHIKRI PAS MBARIMIT TË ABDESIT Esh’hedû en lâ ilâhe il-lAll-llâhu uahdehu lâ sherîke lehu, ue esh’hedû en-ne Muham-meden abduhu ue rrasûluhu. (Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut Një, i Vetëm…

Read More
Duaja kur hyn në tualet

Duaja kur hyn në tualet

KUR HYN NË TUALET: ثئابخلاو ثبخلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا ،الل مسب Bismil-lâh, All-llâhum-me in-nî eûdhu bike minel-ħubuthi uel- ħabâithi. (Me emrin e Allahut. O Allah! Të lutem më mbro nga shejtanët dhe shejtanet!)29…

Read More
Duaja kur veshim një rrobe të re

Duaja kur veshim një rrobe të re

KUR VESH NJË RROBË TË RE: هريخ  نم  كلأسأ  ،هينتوسك  تنأ  دمحلا  كل  مهللا ام رشو هرش نم كب ذوعأو ،هل عنص ام ريخو هل عنص All-llâhum-me lekel hamdu Ente keseutenîhi, es’eluke min ħajrihi ue…

Read More
Dhikri sapo zgjohemi nga gjumi

Dhikri sapo zgjohemi nga gjumi

1 – DHIKRI SAPO ZGJOHEMI  NGA GJUMI: ﴾ 1 ﴿ الحَمْدُ للَِّ الذَِّي أحَْياَناَ بعَْدَ مَا أمََاتنَاَ، وَإلِيَْهِ النُّشُورُ El hamdu lil-lâhil-ledhî ahjânâ bea’de mâ emâtenâ ue ilejhin-nushûr. (Lavdia i takon Allahut, i Cili na…

Read More
Cfarë thuhet kur dëgjojmë ikametin

Cfarë thuhet kur dëgjojmë ikametin

Transmetohet nga Ebi Seid radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kur të dëgjoni muezinin atëherë thoni ashtu siç thotë dhe muezini.” “Sahilul Kelime” (54). Imam Albani…

Read More
Duaja qe të mos marrin mësysh.

Duaja qe të mos marrin mësysh.

Pejgamberi [alejhi selam] ka thënë: “Me të vërtetë mësyshi është realitet.” Poashtu ka thënë: “Shumica e ummetit tim do të vdesin nga pasojat e mësyshit.” Andaj luteni Allahun të ju mbrojë nga mësyshi sa herë…

Read More
Duaja para mardhënieve intime!

Duaja para mardhënieve intime!

Duaja para mardhënieve intime! Një ndër qëllimet më fisnike të marrëdhënieve seksuale është sjellja në jetë e një pasardhësi të drejtë. Prandaj, është me rëndësi që bashkëshortët t’i luten Allahut që ta largojë shejtanin nga…

Read More
Dhikri kur dalim nga shtepia

Dhikri kur dalim nga shtepia

Kur dalim nga shtëpia: Muhammedi alejhi selam thotë: ” Kush thotë kur del nga shtëpia: BISMIL-LAHI TEUEKKELTU `ALALL-LLAHI UE LA HAULE UE LA KUUUETE IL-LA BIL-LAHI [Me emër të All-llahut, iu mbështeta All-llahut, nuk ka…

Read More