Category: HADITHE

Duaji xhamitё dhe falu nё to

Duaji xhamitё dhe falu nё to Ka thёnё Profeti alejhi selam: “ Xhamia ёshtё shtёpia e ҫdo tё devotshmi dhe Allahu garanton pёr ҫdokёnd qё...

Cduhet të themi kur veshim rrobën?

KUR VESH RROBËN: ريغ نم هينقزرو بوثلا اذه يناسك يذلا لل دمحلا ةوق لاو ينم لوح Elhamdu lil-lâhil-ledhî kesânî hâdhâ (eth-theube) ue rrazekanîhi min gajrri...

Si të marësh mesh

Transmetohet nga Safvan bin Assal radijAllahu anhu se ka thënë: “Kur ishim në udhëtim i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem na urdhëronte mos...