Profeti Muhamed thote:Ky është njeriu më fisnik?

Profeti Muhamed thote:Ky është njeriu më fisnik?

Nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të!) e pyesin: “Cili është njeriu më fisnik?” Ai u përgjigj: “Ai që…

Read More
Respektimi i prindërve është nje nga  shkaqet për hyrje në Xhennet.

Respektimi i prindërve është nje nga shkaqet për hyrje në Xhennet.

Transmeton Ebu Darda r.a. se e ka degjuar Pejgamberin alejhi selam duke thene: “Prinderit jane dera e mesme e Xhennetit, pra nese deshiron humbe ate dere ose fitoje ate.” Tirmidhiu, dhe ka thene se hadithi…

Read More
Tri kategorit e njerëzve qe nuk do të hyjnë në Xhenet

Tri kategorit e njerëzve qe nuk do të hyjnë në Xhenet

I Dërguari sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem ka thënë : “Tri kategori njerëzish nuk do të hynë në Xhenet dhe Allahu nuk do ti shikoj ata në ditën e gjykimit : “ Mosrrespektuesi i prindërve, gruaja…

Read More
Kush e thotë këtë lutje në mbrëmje ,do të jetë prej banorëve të Xhennetit?!!

Kush e thotë këtë lutje në mbrëmje ,do të jetë prej banorëve të Xhennetit?!!

Allahume ente Rabbi la Ilahe il-la ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va’dike mestet’atu eudhu bike min sherri na sana’tu eb`u leke bi ni’metike aleje ve eb`u bi dhenbi fagfir li…

Read More
Si mund ti largojmë shejtanët?

Si mund ti largojmë shejtanët?

Shejtanët mund të largohen vetëm nëpërmjet leximit të shumtë të Kur’anit dhe dhikrit [përmendjes së Allahut] si dhe kërkimit të shpëtimit nëpërmjet fjalëve të përsosura të Allahut nga e keqja që Ai ka krijuar. Është…

Read More
14 Veprat më të dashura qe te afrojne tek Allahu

14 Veprat më të dashura qe te afrojne tek Allahu

1) Besimi i natyrshëm: Bazuar në fjalën e të Dërguarit, sal-lAllahu alejhi ue selem: “Feja më e dashur tek Allahu është besimi i natyrshëm.” (Shënon Ahmedi dhe Albani e konsideron hasen) 2) Namazi, mirësjellja ndaj…

Read More
Si ta ndërtosh një shtëpi në Xhenet dhe te behesh i devotshem

Si ta ndërtosh një shtëpi në Xhenet dhe te behesh i devotshem

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mi të!) thotë: “Nuk ka asnjë rob që i fal çdo ditë dymbëdhjet rekate sunet, përveç farzeve e që Allahu nuk ia ndërton një shtepi…

Read More
Duaja qe duhet te themi kur dalim nga shtepia

Duaja qe duhet te themi kur dalim nga shtepia

Kur dalim nga shtëpia: Muhammedi alejhi selam thotë: ” Kush thotë kur del nga shtëpia: BISMIL-LAHI TEUEKKELTU `ALALL-LLAHI UE LA HAULE UE LA KUUUETE IL-LA BIL-LAHI [Me emër të All-llahut, iu mbështeta All-llahut, nuk ka…

Read More
Shoqerohu me njerezit e mire qe te ndjekin gjithmone miresite.

Shoqerohu me njerezit e mire qe te ndjekin gjithmone miresite.

Ebu Musa el Esh’arij (r.a) transmeton se profeti a.s. ka thënë: “Shembulli i shokut të mirë dhe atij të keq është si shembulli i mbartësit të aromës së mirë dhe farkëtarit. Mbartësi i aromës së…

Read More
Cfarë duhet të thuash kur futesh brenda në shtëpi?

Cfarë duhet të thuash kur futesh brenda në shtëpi?

Muhammedi alejhisselam thotë: ” Kur të hyjë njeriu në shtëpinë e tij le të thotë: ALL-LLAHUMME INNI ESELUKE HAJREL MEVLEXHI VE HAJREL MAHREXHI, BISMIL-LAHI VELEXHNA VE BISMIL-LAHI HAREXHNA VE `ALALL-LLAHI RABBINA TEVEKKELNA ” O All-llahu…

Read More
Thënie profetike të sakta dhe të zgjedhura.

Thënie profetike të sakta dhe të zgjedhura.

“Vërtet unë jam dërguar për të plotësuar moralet më të larta”. “Nuk hyn në Xhennet Nemmami (ai që bart fjalë midis njerëzve për t’i futur ata në sherr)”. “Kush i beson Allahut dhe Ditës së…

Read More