Shfaqja e pretenduesve të profecisë.

Shfaqja e pretenduesve të profecisë.

Shfaqja e pretenduesve të profecisë. Një prej shenjave të shfaqura të Kijametit është edhe shfaqja e gënjeshtarëve që pretendojnë profecinë. Ata janë përafërsisht tridhjetë. Disa prej këtyre gënjeshtarëve janë shfaqur në kohën e Profetit a.s.,…

Read More
Kur të hubasë amaneti ateherë prite Kijametin

Kur të hubasë amaneti ateherë prite Kijametin

12 – Shpërdorimi i amanetit (besës).[1] Nga Ebu Hurejra përcillet se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: “Kur të hubasë amaneti prit Kijametin” Ebu Hurejra ka thënë: “Si humbet amaneti, o i Dëguar i…

Read More
Kuptimi i orës (Kijametit) sipas termologjisë së Legjislacionit Islam.

Kuptimi i orës (Kijametit) sipas termologjisë së Legjislacionit Islam.

Ora në termologjinë e Legjislacionit Islam nënkupton kohën në të cilën nis Kijameti. Ajo ka marrë këtë emërtim për shkak të shpejtësisë së ngjarjeve në të dhe për shkak të befasimit të njerëzve në atë…

Read More
2 llojet e shenjave të Kiametit

2 llojet e shenjave të Kiametit

Shenjat e kijametit ndahen në dy lloje: 1- Shenja të vogla. Këto janë shenja që i paraprijnë Kijametit me kohë të gjata dhe janë pothuajse gjëra të zakonshme si: rrëmbimi i dijes, shfaqja e injorancës,…

Read More
Koha e ndodhjes së Kijametit është afër.

Koha e ndodhjes së Kijametit është afër.

Koha e ndodhjes së Kijametit është afër. Ajetet kur`anore dhe hadithet e sakta tregojnë se Kijameti është afër. Shfaqja e shumicës së Shenjave të Kijametit tregon se ai është afër dhe se ne jemi në…

Read More
Cfarë do të ndodhi në të ardhmen?

Cfarë do të ndodhi në të ardhmen?

Profeti alejhi selam ka lajmëruar për gjëra që do të ndodhin në të ardhmen. I Dërguari i Allahut alejhi selam na ka lajmëruar për atë që do të ndodhë deri në ditën e Kijametit. Allahu…

Read More
Forca madheshtore e Allahut e manifesuar në krijimin e madh.

Forca madheshtore e Allahut e manifesuar në krijimin e madh.

Forca marramendëse e Allahut e manifesuar në krijimin e madh. Allahu xh.sh. thotë: “Vallë, a nuk është i Zoti që krijoi qiejt dhe tokën i fuqishim që t’i rikrijojë ato? Po! Ai është Krijuesi i…

Read More
Dituria rreth kohës se kur do të ndodhë Kijameti.

Dituria rreth kohës se kur do të ndodhë Kijameti.

Dituria rreth ditës dhe çastit se kur do të ndodhë Kijameti është një e panjohur, të cilën nuk e di askush përveç Allahut. Këtë e dëshmojnë ajete kur`anore dhe hadithe profetike të shumta. Diturinë rreth…

Read More
Lajmërimi për atë që do të ndodhë deri në ditën e Kijametit

Lajmërimi për atë që do të ndodhë deri në ditën e Kijametit

I Dërguari i Allahut alejhi selam na ka lajmëruar për atë që do të ndodhë deri në ditën e Kijametit. Allahu e ka njoftuar të Dërguarin e Tij për disa ngjarje të panjohura që do…

Read More
Rëndësia e besimit në Ditën e Fundit dhe ndikimi i i tij në sjelljet e njeriut.

Rëndësia e besimit në Ditën e Fundit dhe ndikimi i i tij në sjelljet e njeriut.

Rëndësia e besimit në Ditën e Fundit dhe ndikimi i i tij në sjelljet e njeriut. Besimi i Ditës së Gjykimit është një shtyllë prej shtyllave të imanit. Ai është një prej besimeve parësore të…

Read More
55 shenjat e vogla të Kijametit

55 shenjat e vogla të Kijametit

55 shenjat e vogla të Kijametit, të cilat janë: 1- Dërgimi i Profetit alejhi selam 2- Vdekja e tij. 3- Çlirimi i Shtëpisë së Shenjtë (Kudsit). 4- Murtaja Amuas (sëmundje epidemike). 5- Shtimi i pasurisë,…

Read More