Category: DIJETARE

Imam Malik

Imam Maliku, Allahu e mëshiroftë, është njëri prej katër dijetarëve të katër medhhebve të njohura, i quajtur edhe “Imami i Medinës”. Malik ibën Enesi, Allahu...

Imam Ahmedi

Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë, është njëri prej katër imamëve të katër medhhebeve të njohura të Ehli Sunnetit. Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë, lindi në...

Imam Ebu Hanifja.

Imam Ebu Hanifetu en-Nu’man (Allahu e mëshiroftë!) Imam Ebu Hanifja, Allahu e mëshiroftë, lindi në vitin 80 hixhri në qytetin e Kufës. Ai rridhte nga...

Imam Buhariu

Ai eshte Muhammed ibn Ismail ibn Ibrahin ibn el Mugirah el Bukhari, Ebu Abdullah, ai ka lindur ne Sheual te vitit 194 hixhri. Imam Buhari...

Imam Muslimi.

Emri i plotë i Imam Muslimit është Abdul-Husain Asakir-ud-Din Muslim b. Haxhaxh el-Kushejri el-Naisaburi. “Muslimi” ashtu si e tregon nasba e tij, i përkiste fisit...

Cila është rruga drejtë lavdisë

Muhamed Nasirudin el Albani Allahu e mëshiroftë thotë:” Atëherë nga të fillojmë? A të jetë fillimi me luftimin e pushtetarëve të cilët qeverisin muslimanët, apo...