Category: AGJERIMI

Si ta gje naten e Kadrit ?

Në librin “Reudatu Nedije”: (1/576) thuhet: “Ka mospajtime se kur është ajo natë, dhe thënia më e fortë është se ajo është në natët teke...

Duaja para se te hapesh Iftarin

Dhehebe Edh-dhameu, veb-tel-letil-’uruku ve thebetel-exhru inshaAllahu. Kaloi etja, u lagën venat dhe u realizua shpërblimi insha-All-llahu. Ebu Davudi 2/306 dhe të tjerë “Sahihul-Xhamiu” 4/209. All-llahumme...