Category: AGJERIMI

19 Rregulla per gruan ne Ramazan

1. Agjërimi është adhurimi i Allahut me lënien e ushqimit nga lindja e agimit deri në perëndimin e diellit. 2. Agjërimi i muajit të Ramazanit...

2 Dobite qe ka ngrenia e syfyrit

1) Ngrënia e syfyrit është bereqet: Transmetohet nga Selmani (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut...

Si e celte Profeti Muhamed iftarin?

I Dërguari [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] thotë: “Njerëzit janë në të mirë përderisa e nxitojnë iftarin”. (Mutefekun alejhi) “Ummeti im do të mbesin në sunnetin...

Urtësia e ngrenies se syfyrit

Allahu e ka bërë obligim për ne agjërimin ashtu siç ishte obligim edhe për popujt e mëhershëm nga ithtarët e Librit. Allahu i Lartësuar thotë:...