Fakte sa perfekt është Krijimi i Allahut. Kurani dhe shkenca

Fakte sa perfekt është Krijimi i Allahut. Kurani dhe shkenca

ALLAHU në KUR’AN na urdhëron që të studiojmë shenjat dhe argumentat e tij në gjithësi. Vetë gjithësia të tërheq vëmendjen, e zemra që nuk i vë re gjurmët e Allahut në çdo gjë, është pa…

Read More
3 Lloje njerëzish Allahu nuk do ti shohë Ditën e Kiametit

3 Lloje njerëzish Allahu nuk do ti shohë Ditën e Kiametit

I Derguari i ALLAHUT sal-Allahu alihi ve selem ka thënë: 3 lloje njerëzish Allahu as nuk do ti shohe Ditën e Kijametit, as nuk do ti pastrojë ata(nga gjynahet) dhe ata do te kenë ndëshkim…

Read More
Argumente për vërtetësinë e ringjalljes

Argumente për vërtetësinë e ringjalljes

Argumente për vërtetësinë e ringjalljes: – Allahu në Kuran na përmend shembuj se si njerëz të ndryshëm kanë përjetuar vdekjen dhe ringjalljen që në këtë botë. Ne duhet të dimë se çdo gjë që na…

Read More
10 Shkaqet qe buron turpi.

10 Shkaqet qe buron turpi.

1-Turpi si shkak i krimit: prej këtij është edhe turpi i Ademit, kur filloi të ikte duke vrapuar në Xhenet. Allahu i tha: A po ikën të shpëtosh nga Unë o Adem? Jo o Zot…

Read More
Kuptimi sekret i numrit shtatë

Kuptimi sekret i numrit shtatë

Kuptimi shpirtëror i numrit ‘shtatë’ Përdorimi i shtatë hurmave që përmendet në hadith, ka një kuptim shpirtëror (ezoterik) dhe material. Kështu, Allahu ka krijuar shtatë qiej, shtatë toka, shtatë ditë në javë, e bëri krijimin…

Read More
Shpjegimi i teuhidit në Ajetul-Kursi Shejh Salih el-Feuzan

Shpjegimi i teuhidit në Ajetul-Kursi Shejh Salih el-Feuzan

Allahu thotë në Ajetul-Kursi: All-llahu është një. Nuk ka zot tjetër përveç Atij. Ai është mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e kap as kotja as gjumë, gjithçka në qiej dhe në tokë…

Read More