Lejohet larja dhe freskimi i trupit kur je me agjërim?

Lejohet larja dhe freskimi i trupit kur je me agjërim?

Lejohet larja dhe freskimi i trupit kur je me agjërim? Agjëruesit i lejohet të freskohet duke hedhur ujë mbi trupun e tij, qoftë për larje të detyrueshme, të pëlqyeshme ose të lejueshme. Atij i lejohet…

Read More
Ata që flenë gjatë gjithë ditës në Ramazan, është i saktë agjërimi i tyre?

Ata që flenë gjatë gjithë ditës në Ramazan, është i saktë agjërimi i tyre?

Çfarë mund të thuhet për ata njerëz që flenë gjatë gjithë ditës në Ramazan, dia falen me xhemat dhe disa jo, a është agjërimi i tyre i saktë? Përgjigje: “Agjërimi i tyre quhet i kryer…

Read More
Disa imam në Ramazan e zgjasin duanë, disa i bien shkurt, si është e drejta?

Disa imam në Ramazan e zgjasin duanë, disa i bien shkurt, si është e drejta?

Përgjigje: “E drejta është që as të mos teprohet dhe as të mos neglizhohet. Të zgjatesh aq sa t’i lodhësh njerëzit është e ndaluar. Kur Profeti (alejhi selam) mori vesh se Muadh ibn Xhebeli e…

Read More
Erdhi Ramazani, ky muaj i begatë!

Erdhi Ramazani, ky muaj i begatë!

I Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i përgëzonte shokët e tij duke thënë: “Ju erdhi Ramazani, një muaj i bereqetshëm. Allahu i Madhërishëm ua ka bërë obligim agjërimin e tij. Në të hapen dyert e…

Read More
Dobitë që ka adhurimi në jetën e besimtarit

Dobitë që ka adhurimi në jetën e besimtarit

Në Kuran përmenden ajete të shumta që flasin rreth dobive dhe gjurmëve që lë adhurimi në jetën e njeriut, dhe se devotshmëria dhe punët e mira janë shkak për kënaqësinë e tij në të dy…

Read More
Agjërimi i Ramazanit është shkak për faljen e gjynaheve.

Agjërimi i Ramazanit është shkak për faljen e gjynaheve.

Nga Ebu Hurejrah (radijAllahu anhu) përcillet se Profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Pesë namazet, xhumaja deri në xhuma, Ramazani deri në Ramazan, fshijnë gjynahet që bëhen mes tyre, për sa kohë që robi…

Read More
8 porosi nga i Dërguari i Allahut (alejhi selam)

8 porosi nga i Dërguari i Allahut (alejhi selam)

Nga Ebu Derda – radijallahu anhu – përcillet se ka thënë: Më ka porositur i Dërguari i Allahut saus me nëntë gjëra: “Mos i bëj shok Allahut edhe nëse pritesh (në copa) apo digjesh. (Edhe…

Read More
Cila është dispozita e agjërimit me vështirësi në udhëtim?

Cila është dispozita e agjërimit me vështirësi në udhëtim?

Përgjigje: “Nëse në atë agjërim ndien vështirësi jo të madhe, atëherë është mekruh (i urryer) ai agjërim, sepse kur Profeti (alejhi selam) pa një njeri, të cilit i kishin bërë hije dhe të gjithë njerëzit…

Read More
Llojet e agjërimit

Llojet e agjërimit

Ka agjërim që është detyrë dhe ka agjërim që nuk është detyrë por vullnetar. Agjërimi që është detyrë ndahet në dy llojesh: 1.Agjërim që Allahu ia ka bërë detyrë njeriut drejtpërdrejtë dhe ky është agjërimi…

Read More
Shpërblimi i Dhikrit (përmendjes së Allahut)

Shpërblimi i Dhikrit (përmendjes së Allahut)

Shpërblimi i Dhikrit (përmendjes së Allahut) Muadh ibën Xhebel (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) transmeton, se i Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) thotë: “A t’ju njoftoj për punët…

Read More
Kënaqësitë që do të përjetojnë besimtarët në Xhenet

Kënaqësitë që do të përjetojnë besimtarët në Xhenet

Prej kënaqësive të Xhenetit të përmendura në Kuran: Thotë Allahu i Madhëruar: “Dhe për atë që i frikësohet qëndrimit para Zotit të tij ka dy Xhenete (kopshte). E cilën të mirë të Zotit tuaj po…

Read More