Zbukurimi në ditën e Bajramit

Zbukurimi në ditën e Bajramit
Përcillet nga Ibn Umer se Umeri – Allahu qoftë i kënaqur me të dy – mori në treg një rrobe mëndafshi dhe ia tregoi Profetit alejhi selam duke i thënë: ‘ O i Dërguari i Allahut, blije këtë që të zbukurohesh me të për festat dhe pritjet e delegacioneve!’ Profeti alejhi selam i tha: ‘ Vërtet që këtë e veshin ata që skanë pjesë në Botën tjetër.”

Buhariu, Muslimi e te tjere.

Kanë thënë dijetarët se Profeti alejhi selam e miratoi fjalën e Umerit për veshjen e rrobave më të mira në ditët e festave, por nuk e pranoi atë rrobe, sepse ajo ishte nga mëndafshi dhe ai është i ndaluar për meshkujt.
Ibn Kajim në librin e tij “ Zad el mead” thotë se Profeti aljehi selam për festat dhe ditën e xhuma vishte rrobat më të bukura.

You may also like...