Larja parfumosja dhe veshja e rrobave me të bukura në 10 netët e fundit te Ramzanit

0
1360

Transmetohet se të parët tanë të mirë laheshin dhe zbukuroheshin cdo natë gjatë dhjetë netëve të fudnit të Ramazanit.

Ibèn Xherir (Allahu e mèshiroftel) ka thënë: “Ata (selefët) e pëlqenin që të laheshin cdo natë
nga dhjetè netët e fundit (të Ramazanit).

Prej tyre kishte që parfumoseshin në netët ku shpresohej që mund të ishte nata e kadrit.”

Transmetohet nga Enesi radijAllahu anhu se: “Kur ishte nata e njëzet e katërt, ai lahej, parfumosej dhe vishte robate bukura”

Hammad bin Selemeh ka thënë:”Thabiti dhe Humejdi vishnin rrobat më të bukura gjatë ditëve kur shpresohej se ishte nata e kadrit. Ata parfumoseshin vetë dhe parfumosnin edhe xhaminë”

Iben Rexhebi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Pëlqehet që në netët kur shpresohet se do të jetè nata e kadrit personi tè pastrohet, të lyhet me parfum, të lahet e të zbukuroher ashtu sic janë të pelqyeshme këto veprime në të gjitha festat (islame). Po ashtu është e pëlqyeshme që personi të vesh robat më të bukura për cdo namaz. Sig ka thënë i Lartèsuari:

“O bijtè e Ademit, vishuni përshtatshëm kudo dhe kurdo që të faleni!” El Earaf 31

Iben Umeri radijAllahu anhu ka thëne:
“Allahu e meriton më së shumti që të zbukurohesh për Të”.

Shkëputur nga libri “Per nje Ramazan plot miresi”
Unejs Sheme