Çduhet të bësh kur ha ushqim dhe je agjërueshëm

0
191

Transmetohet nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë:

“Kush është agjërueshëm dhe ha ose pi nga harresa, ta vazhdojë agjërimin sepse atë e ka ushqyer Allahu dhe i ka dhënë për të pirë.”

Buhariu (1933), Muslimi (1115)