Cduhet te bej ai i cili nuk ka mundesi te agjeroje ?

0
2441

Nëse personi i moshuar nuk ka mundësi të agjërojë për shkak të moshës, për të nuk është e lejuar ta mundojë veten me agjërim ngase Allahu i Lartësuar thotë: “Mos e mbytni veten tuaj, Allahu është i mëshirshëm ndaj jush.” Nisa: 29

Në vend të agjërimit, ky person duhet të ushqejë për çdo ditë një të varfër ose i lejohet të përgatisë një gosti dhe të ftojë aq të varfër sa janë ditët e Ramazanit. E njëjta gjë vlen edhe për personin i cili është i sëmurë me sëmundje nga e cila nuk ka shërim; pra, ushqen aq të varfër sa janë ditët e Ramazanit, për çdo ditë nga një të varfër, ashtu siç e përmendëm më lart.

Referencat:

1 – Mexhmu’ul-Fetava të Bin Bazit
2 – Mesail anis-Sijam, El-Uthejmin
3 – Tebsiretul-Enam bi ehemmi mesailis-Sijam, Abdullah el-Hamadi
4 – Sifatu Savmin-Nebijj, Ali el-Halebi & Selim Hilali
5 – Fikhu en Nevazil, El Xhizani