xhamiambret.com Blog

Tefsir disa ajete nga surja Lejl

Thotë Allahu i Lartësuar në fund të sures Lejl: 17.”Dhe do të shmanget prej tij (Xhehennemit) më i devotshmi (më i qëndrueshmi në kufijtë e...

Denimi i ngrënësit të kamatës

Ngrënësi i kamatës Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abdulvahid (Allahu e shëroftë!): Robër të Allahut! Allahu Lartësuar në Librin e Tij thotë: “Dhe, kur...