xhamiambret.com Blog

Si i vulosin mëkatet zemrën

MËKATET VULOSIN ZEMRËN Nëse shtohen, mëkatet e vulosin zemrën e të zotit. Në Kuran, Allahu thotë: “Jo, nuk është ashtu! Por, të këqijat që punuan,...

Cduhet të themi kur veshim rrobën?

KUR VESH RROBËN: ريغ نم هينقزرو بوثلا اذه يناسك يذلا لل دمحلا ةوق لاو ينم لوح Elhamdu lil-lâhil-ledhî kesânî hâdhâ (eth-theube) ue rrazekanîhi min gajrri...