xhamiambret.com Blog

5 shtyllat që ngrihet Islami

Transmetohet nga Abdullah bin Umer radijAllahu anhuma transmeton se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Islami është i ndërtuar...

Cfarë mund të bësh për 10 sekonda?

Nga Xhabiri radijAllahu anhu përcillet, se Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Kush thotë: SubhanAllahil-Adhim ve bihamdihi (i Lartësuar është Allahu i Madhërishëm nga...

Muaji Muharrem dhe dita e Ashuras

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit Mëshirplotit Muaji Muharrem dhe dita e Ashuras Allahu i Madhëruar disa vende dhe kohë i ka veçuar nga disa...

Mbreti qё kёrkonte lumturinё

Mbreti qё kёrkonte lumturinё Njё herё mbreti i tha oborrtarit tё tij se pse shёrbёtori im qё nuk zotёron asgjё ёshtё mё i lumtur dhe...

Dobi nga shkenca e hadithit

Dobi nga shkenca e hadithit Muslimi ishte nxёnёs i Buhariut Buhariu ishte nxёnёs i Ahmedit Ahmedi ishte nxёnёs i Shafijut Shafiju ishte nxёnёs i Malikut...