www.xhamiambret.com

burri i keq

3 cilësitë e injorantit

Dijetari i brezave të para të islamit, Muhamed ibn Mansur et-Tusi -Allahu e mëshiroftë- thonte : « Injoranti (i padituri) dallohet me këto cilësi :...