xhamiambret.com Blog

Cfarë mund të bësh për 10 sekonda?

Nga Xhabiri radijAllahu anhu përcillet, se Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Kush thotë: SubhanAllahil-Adhim ve bihamdihi (i Lartësuar është Allahu i Madhërishëm nga...

Muaji Muharrem dhe dita e Ashuras

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit Mëshirplotit Muaji Muharrem dhe dita e Ashuras Allahu i Madhëruar disa vende dhe kohë i ka veçuar nga disa...

Mbreti qё kёrkonte lumturinё

Mbreti qё kёrkonte lumturinё Njё herё mbreti i tha oborrtarit tё tij se pse shёrbёtori im qё nuk zotёron asgjё ёshtё mё i lumtur dhe...

Dobi nga shkenca e hadithit

Dobi nga shkenca e hadithit Muslimi ishte nxёnёs i Buhariut Buhariu ishte nxёnёs i Ahmedit Ahmedi ishte nxёnёs i Shafijut Shafiju ishte nxёnёs i Malikut...

Tefsir disa ajete nga surja Lejl

Thotë Allahu i Lartësuar në fund të sures Lejl: 17.”Dhe do të shmanget prej tij (Xhehennemit) më i devotshmi (më i qëndrueshmi në kufijtë e...

Denimi i ngrënësit të kamatës

Ngrënësi i kamatës Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abdulvahid (Allahu e shëroftë!): Robër të Allahut! Allahu Lartësuar në Librin e Tij thotë: “Dhe, kur...