www.xhamiambret.com

bej dua

Ora në të cilën pranohen duatë

Përcillet nga Xhabiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Profeti, alejhi selam, ka thënë: “ Natën është një orë, nëse besimtari i lutet Allahut...