xhamiambret.com Blog

Katër janë tiparet e hipokrizisë

Besimi dhe hipokrizia. I Dërguari i Allahut, Muhamedi (alejhi selam) ka thënë: “Katër janë tiparet e hipokrizisë (nifakut), të cilat po u mblodhën te ndonjëri,...

Hadith Madhështor

Hadith Madhështor Ebu Dheri transmeton se i Dërguari i Allahut {alejhi selam} ka thënë se Allahu i Madhëruar ka thënë: “O robërit e Mi! Unë...

Kujdes nga risitë në fe!

Kujdes nga risitë në fe! “ Kjo është rruga Ime e drejtë; prandaj ndiqeni e mos shkoni rrugëve të tjera që t’ju shmangin nga rruga...

Cilët janë miqtë e Allahut?

Cilët janë miqtë e Allahut? Nëse njerëzit kuptojnë që në mesin e tyre ka miq të Allahut dhe miq të shejtanit, atëherë ata duhet të...

A mund të flesh kur je xhunub

Nga Abdullah bin Umer transmetohet se Umer bin el-Khatabi radijAllahu anhu tha: O i Derguari i Allahut! A (mund) te fleje ndonjeri nga ne duke...