xhamiambret.com Blog

Ndikimi i ushqimit haram

Ndikimi i ushqimit haram Ka thënë shejh El feuazan në lidhje me ajetin kuranor: “ O ju të Dërguar, hani nga ushqimet e mira, të...

Mësojini rregullat e Islamit

Ebu Alije, rahimehullah, ka thënë: ” Mësojini rregullat e Islamit dhe pasiqë t’i mësoni ato, qëndroni stoik në to e mos u luhatuni. Kapuni fortë...