xhamiambret.com Blog

Rrëzimi i parimeve të ateizmit

Rrëzimi i parimeve të ateizmit: Parimi i dyshimit. Dyshimi është ashti dhe mishi i ateizmit. Ateisti nuk është gjë tjetër veçse një përzierje e përbërë...

Rrënjët e mëkatit

Rrënjët e mëkatit Ibn Kajjimi -Allahu e mëshiroftë- ka thënë: “Rrënjët e mëkateve janë tre: Mendjemadhësia: Ajo e ka nxitur Iblisin në atë që e...

Çfarë është lakmia?

Çfarë është lakmia? Lakmia është një ves i keq, të cilin Islami e ka ndaluar. Islami ka sqaruar, se ai i cili mjekon zemërngushtësinë ose...

Njeriu më i mirë tek Allahu

Njeriu më i mirë tek Allahu është ai që i frikësohet më së shumti Atij. Argument nga Kurani: Allahu i Lartësuar thotë: “O ju njerëz!...

Perfundimi i keq

Hafidh Ibn Rexheb el Hanbeli, rahimehullah, ka thënë: ” Përfundimi i keq i njeriut vjen si pasojë e gjërave të këqija të fshehta të cilat...

Ademi, babai i njerëzimit.

Allahu ishte (pa fillim) dhe para Tij nuk ekzistonte asgjë dhe në pafundësi Ai vepron gjithçka që dëshiron. Asnjë moment dhe asnjë kohë, nuk është...