xhamiambret.com Blog

Ç’është feja Islame?

Pyetje: Ç’është feja Islame? Përgjigje: Islami është dorëzimi ndaj Allahut, duke besuar se Ai është një dhe duke e adhuruar Atë të vetëm, nënshtrimi ndaj...

Namazi i vitrit

Pyetje: Bëra nijet të ngrihesha në mesin e natës për të falur namazin e vitrit. Kur u ngrita herët fala namaz nate para se të...

Ku ndodhet Allahu?

Allahu i Madhëruar thotë: “I Gjithëmëshirshmi mbi Fron u ngrit (si i takon Madhërisë së Tij).” Taha 5 Allahu i Madhëruar thotë: “e pastaj u...

Njësimi i Allahut në adhurim

Teuhidi uluhije (Njësimi i Allahut në adhurim). Quhet ndryshe edhe teuhid ibadeh. Duke e parë në dy këndvështrime: nëse merret parasysh faktin se ai i...

Kur gabimet kthehen në adhurim?

Pyetje: Cili është argumenti se kthimi me pendim te Zoti është adhurim? Përgjigje: Fjala e Allahut xh.sh.: “Kthehuni me pendim te Zoti juaj dhe nënshtrojuni...

Si të njohësh nëpërmjet shenjave

Allahu i Lartësuar e lavdëroi mendjemprehtësinë dhe mendjemprehtët në disa vende në Librin e Tij. Tha i Lartësuari: “Në këtë ka argument për vëzhguesit e...

6 detyrimet kur merr abdes

Cilat janë farzet (obligimet) e abdesit? Përgjigjja: 1. Larja e fytyrës, ku bën pjesë edhe shpëlarja e gojës dhe e hundës. 2. Larja e duarve...

12 rekate sunete të rëndësishme

Cilat janë dymbëdhjetë rekatët sunet të rëndësishme (rauatib)? Përgjigjja: Ato janë: 2 rekatë para namazit të sabahut 4 rekatë para namazit të drektës 2 rekatë...