xhamiambret.com Blog

Këmbëngulja në dua (lutje)

Këmbëngulja në dua (lutje) Këmbëngulja në dua është një prej ilaçeve më frytëdhënëse. Transmetohet nga Ebu Hurejra se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Allahu zemërohet...

Emrat e Ditës së Kiameti!

Emrat e Ditës së Kiameti! Ora.. Allahu i Lartësuar thotë në Kuran: “Ora me siguri ka për të ardhur dhe në të nuk ka kurrfarë...

Një nga gjunahet e mëdha

Transmetohet nga Abdullah ibën Amru, radijAllahu anhu, se ka thënë: Pejgamberi, alejhi selam, ka thënë: “Me të vërtetë prej mëkateve të mëdha është kur njeriu...