xhamiambret.com Blog

Dhikri sapo zgjohemi nga gjumi

1 – DHIKRI SAPO ZGJOHEMI  NGA GJUMI: ﴾ 1 ﴿ الحَمْدُ للَِّ الذَِّي أحَْياَناَ بعَْدَ مَا أمََاتنَاَ، وَإلِيَْهِ النُّشُورُ El hamdu lil-lâhil-ledhî ahjânâ bea’de mâ...

Vlera dhe dobitë e besimit

Vlera e diturisë është në varësi të asaj që mësohet dhe dija mbi Allahun e Madhëruar është më e vlefshmja që të mësohet. Pra, dituria...

Mbroje veten me këto fjalë

– Nëse do që shejtani të mos afrohet, thuaj kur të dalësh nga shtëpia apo makina apo puna: Bismilah tevekultu ala Allahi, ve la havle...

Pyetesori i jetes.

Mendja gjithmone me shkon ke e fshehta dhe sekretet e asaj shtepie te frikshme, ke shtepia e fundit per çdo kend qe nuk e di...

Medito rreth Kuranit

Ibn Mes’udi, radijAllahu anhu, thotë; I dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, më tha; Më lexo Kur’an! I thash; A të lexoj ty Kur’an,...