xhamiambret.com Blog

Si janë dhomat e Xhenetit.

Nga një grup prej sahabëve përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Vërtet se në Xhenet ka dhoma, ana e...

5 Shkaqet e lindjes së bidateve

1. Ekzagjerimi (ekstremizmi): Shembulli më i mirë i tij janë hauarixhët dhe shijat. Përsa i përket hauarixhëve, ata gabuan në kuptimin e drejtë të ajeteve...