xhamiambret.com Blog

Bisedë me gruan e shejh Albanit

“A mund të na tregoni vendin e lindjes?” Jusra Abdu Rrahman Abidin, Umm el-Fadl. Vendi i lindjes: Salt [Jordani], dhe në certifikatën e lindjes shkruhet...