xhamiambret.com Blog

Ndikimi i ushqimit haram

Ndikimi i ushqimit haram Ka thënë shejh El feuazan në lidhje me ajetin kuranor: “ O ju të Dërguar, hani nga ushqimet e mira, të...

Mësojini rregullat e Islamit

Ebu Alije, rahimehullah, ka thënë: ” Mësojini rregullat e Islamit dhe pasiqë t’i mësoni ato, qëndroni stoik në to e mos u luhatuni. Kapuni fortë...

Sekretet e Dua’s

Sekretet e Dua’s Ka shumë raste kur njerzit i janë lutur Zotit të tyre dhe dua’ja u është përmbushur, (plotësuar). Kjo përmbushje ka ardhur si...

Këmbëngulja në dua (lutje)

Këmbëngulja në dua (lutje) Këmbëngulja në dua është një prej ilaçeve më frytëdhënëse. Transmetohet nga Ebu Hurejra se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Allahu zemërohet...