xhamiambret.com Blog

3 luginat ne Xhehenem

O ti njeri, tri lugina janë në Xhehenem, ruaju nga to. – Ato janë: 1- Lugina el Gaj 2- Lugina el Vejl 3- Lugina Sakar...

Mendjemadhesia dhe denimi i saj

Mendjemadhësia është sëmundje e zemrës, dhe cilësi e ligë dhe e qortuar fortë. Sot plot nga njerëzit përshkruhen me këtë cilësi, nga e cila na...

Thënie të arta nga Ibn Tejmije

Shejhul Islam Ibn Tejmijeh ka thënë: Kur dynden dy detyrime (vaxhibe) duke mos qenë e mundur kryerja e të dyve, atëherë do t’i jepet përparësi...

Ilaci i brengave

Dije se, Allahu kur të sprovon me diçka, vetëm se në të ka hajr për ty, edhe nëse ti e mendon të kundërtën e saj!...

Ilaci i mesyshit dhe sihrit

Dijetari Ibën Xhibrin, Allahu e mëshiroftë, thotë: Kush është goditur nga mësyshi dhe nuk e di se kush e ka goditur dhe nuk mundet të...

Dhikri sapo zgjohemi nga gjumi

1 – DHIKRI SAPO ZGJOHEMI  NGA GJUMI: ﴾ 1 ﴿ الحَمْدُ للَِّ الذَِّي أحَْياَناَ بعَْدَ مَا أمََاتنَاَ، وَإلِيَْهِ النُّشُورُ El hamdu lil-lâhil-ledhî ahjânâ bea’de mâ...

Vlera dhe dobitë e besimit

Vlera e diturisë është në varësi të asaj që mësohet dhe dija mbi Allahun e Madhëruar është më e vlefshmja që të mësohet. Pra, dituria...