xhamiambret.com Blog

Shpërdorimi i amanetit

12 – Shpërdorimi i amanetit (besës).[1] Nga Ebu Hurejra përcillet se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: “Kur të hubasë amaneti prit Kijametin” Ebu...

Ç’do të thotë të braktisësh Kuranin?

Ç’do të thotë të braktisësh Kuranin? Tefsiri i ajetit: “وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا”سورة الفرقان: 30  “Profeti tha: O Zoti...

Duaja kur hyn në tualet

KUR HYN NË TUALET: ثئابخلاو ثبخلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا ،الل مسب Bismil-lâh, All-llâhum-me in-nî eûdhu bike minel-ħubuthi uel- ħabâithi. (Me emrin e Allahut....