xhamiambret.com Blog

Këmbngulja në dua

Këmbëngulja në dua’ është një prej ilaçeve më frytdhënëse. Transmetohet nga Ebu Hurejre se Profeti (a.s) ka thënë: “Allahu mërzitet me atë njeri që nuk...

Lutja pas përfundimit të abdesit

Transmetohet nga Umeri radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Nëse ndonjëri prej jush merr abdes në...

Sunet i harruar

Renia ne sexhde pasi imami ka vendosur ballin/ fytyren ne toke – sunet i harruar Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Sahabet faleshin me te Derguarin...

Iluzione në dua

Të jetë i kujdesshëm për të mos gabuar rreth këtyre shkaqeve. Kjo është  një nga çështjet më të rëndësishme, sepse njeriu e di mirë se...

Tri ajete një mesazh!

Tri ajete një mesazh! Thotë Allahu i Lartësuar: “Ai që punon një të mirë qoftë edhe sa grimca, do ta gjejë atë (shpërblimin e saj)”...