xhamiambret.com Blog

Cduhet të themi kur veshim rrobën?

KUR VESH RROBËN: ريغ نم هينقزرو بوثلا اذه يناسك يذلا لل دمحلا ةوق لاو ينم لوح Elhamdu lil-lâhil-ledhî kesânî hâdhâ (eth-theube) ue rrazekanîhi min gajrri...

Mëkatet shkaktojnë përbuzje

MËKATET SHKAKTOJNË PËRBUZJE Kryerja e mëkateve shkakton përbuzje. Ky është një fakt i vërtetë, sepse krenaria qëndron vetëm në bindjen ndaj Allahut. Allahu (xh.sh) thotë:...