xhamiambret.com Blog

Ai krijoi cdo gjë

Allahu krijoi shtatë qiej, e prej tyre zgjodhi më të lartin si banesë për engjëjt e afruar tek Ai. Qiellin e shtatë e veçoi me...

Si të marësh mesh

Transmetohet nga Safvan bin Assal radijAllahu anhu se ka thënë: “Kur ishim në udhëtim i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem na urdhëronte mos...

A duhet të jetoj i vetëm?

Cili është gjykimi i Islamit për atë që jeton vetëm? Shejkh Mesh’hur Hasenit i është drejtuar kjo pyetje: “Do të dëshironim të dinim kuptimin e...