xhamiambret.com Blog

12 rekate sunete të rëndësishme

Cilat janë dymbëdhjetë rekatët sunet të rëndësishme (rauatib)? Përgjigjja: Ato janë: 2 rekatë para namazit të sabahut 4 rekatë para namazit të drektës 2 rekatë...

5 librat që zbriti Allahu

Cilat janë Librat e reveluar (shpallur) nga Allahu dhe kujt profeti i zbritën? Përgjigjja: 1. Teurati, i cili i zbriti Musait (Paqja qoftë mbi të!)....

Ç’është adhurimi?

Pyetje: Ç’është adhurimi (ibadeti)? Përgjigje: Adhurimi (ibadeti) është kulmi i përunjësisë dhe i nënshtrimit, i dashurisë dhe i besnikërisë ndaj të cilit e bën. Me...

Si ta ruash shtëpine nga shejtanët

Imam ibn Baz (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Sa më shumë që anëtarët e një shtëpie ta lexojnë Kuranin, hadithet (fjalët e të Dërguarit), ta përmendin...

Nga se u mashtrove?

Nga se u mashtrove? Nga gjërat më të habitshme: -ta njohësh Zotin dhe të mos e duash Atë; -të dëgjosh atë që predikon për Të...