12 rekate sunete të rëndësishme

Cilat janë dymbëdhjetë rekatët sunet të rëndësishme (rauatib)?
Përgjigjja: Ato janë:
2 rekatë para namazit të sabahut
4 rekatë para namazit të drektës
2 rekatë pas namazit të drekës
2 rekatë pas namazit të akshamit
2 rekatë pas namazit të jacisë

I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Çdo muslimani i cili i fal për Allahun e Madhëruar përveç farzeve dhe dymbëdhjetë rekate sunet, Allahu do t’i ndërtojë një shtëpi në xhenet.”
E transmeton Muslimi me nr 768

Autori Salim et Tauil
Perktheu Edmond Ajdini

You may also like...