Category: TEUHID

Shirku, mëkati më i madh!

Shirk do të thotë t’i përshkruash Allahut shok, ndërsa Ai të ka krijuar. Pra, të adhurosh dikë (diçka) tjetër përpos Allahut si ndonjë gur, apo...

5 veprat që trondisin besimin

1-Prej llojeve të braktisjes së fesë me anë të të besuarit, është ajo që njeriu beson në zemrën e tij edhe nëse ai nuk e...

6 bazat e besimit islam

Ato janë gjashtë parime bazë: Besimi në Allahun, engjëjt, Librat, Profetët, në Ditën e Fundit dhe besimi në Kada dhe Kader (caktimin e Allahut). Parathënie:...

Frika nga idhujtaria

“Vërtetë, Allahu nuk fal që të shoqërohet dikush apo diçka me Të, por gjynahet e tjera më të vogla se shirku ia fal kujt të...

Teuhidi rruga drejtë Xhenetit

Vlera e njesimit (teuhidit) të Allahut: 1. Përcillet nga Ubade bin Samit se Profeti alejhi selam ka thënë: “ Kush dëshmon se s’ka të adhuruar...