Category: TEUHID

Çfarë bie ndesh me besimin?

Çfarë bie ndesh me besimin? Shirku (idhujtaria) bie ndesh me besimin. Shirk është t’ia dedikosh adhurimin dikujt apo diçkaje tjetër përveç Allahut, apo ta konsiderosh...

Ku është Allahu?

Cila është dobia e Teuhidit për myslimanin? Teuhidi është udhëzim në këtë botë dhe siguri e shpëtim në botën tjetër për myslimanët. Allahu i Lartësuar...

Çfarë është Ihsani në adhurim?

Çfarë është Ihsani në adhurim? Ihsani është vetëdijesimi për mbikëqyrjen e vazhdueshme të Allahut të Vetëm mbi ne. Ai gjithherë na sheh neve. Allahu i...