Category: NAMAZI

Namazi i tesbihve

Nga namazet e ligjshme është edhe ai i tesbihut, siç vjen në hadithin e mëposhtëm, ku Ibn Abasi përcjell se Profeti (salallahu alejhi ue selem)...

Falu…!

Falu! Nëse je i lirë dhe fisnik, e mos ndiq njerëzit që kanë devijuar e dalë nga rruga e drejtë. Mos u mashtro me shumicën....

Sunetet e namazit të Ylesë

Gjykimi i tyre Sunetet para farzit të ylesë janë pjesë e suneteve të pëlqyeshme dhe nuk ka ndonjë argument që të tregojë për obligimin e...

Namazi i eklipsit të hënës

Namazi i eklipsit 1- Gjykimi i namazit të eklipsit. 2- Forma e faljes dhe numri i rekateve. 3- Namazi i eklipsit të hënës është si...

Sunetet e namazit te Sabahut

SUNETET E NAMAZIT TË SABAHUT 1- Gjykimi i tyre. 2- Rregullat dhe mirësia e tyre. 3- Falja e tyre shkurt. 4- Suret që këndohen në...

Si të fitosh garancin e Allahut?

Nga ‘Ubāde bin Es-Sāmit (radijAllahu anhu) përcillet të ketë thënë: “Dëshmoj se e kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) të thotë:...